امیر عباس صفری

 امیر عباس صفری اولین آموزه های موسیقی خود را از طفولیت با برادر بزرگ خویش و با ساز سنتور آغاز نمود و آموزش سه تار را به شکل جدی از سال 73 پیگیری کرد و بعد از آن وارد دانشگاه هنر تهران شد و نوازندگی ساز ایرانی را محضر استادانی چون کیوان ساکت، زیدالله طلوعی، هوشنگ ظریف و محمد رضا لطفی تلمذ نمود.

فعالیت های هنری وی را می توان به شرح زیر فهرست نمود:

-کسب مقام اول در جشنواره موسیقی استان زنجان در سال 76

-کسب تجربه و نوازندگی از کلاس بهزاد رواقی به مدت یکسال 76 تا 77

-کسب مقام دوم نوازندگی تاردر جشنواره موسیقی استان زنجان سال 77

-کسب مقام اول نوازندگی سه تار درجشنواره موسیقی استان زنجان سال 77

-شرکت در کلاسهای آموزشی تار و سه تار استاد زیداله.. طلوعی از سال 77 تا79 (2سال)

-شرکت در کلاسهای آموزشی نوازندگی استاد کیوان ساکت از سال 79 تا 84 به مدت 5 سال

-شرکت در کلاسهای آموزشی نوازندگی استاد هوشنگ ظریف از سال 84 تا 85 یکسال

-شرکت در کلاسهای آموزشی نوازندگی استاد محمد رضا لطفی از سال 85 تا 87

-اجرای برنامه هایی در امفی تئاتر دانشگاه هنر تهران برای شناخت سبکهای مختلف نوازندگی تار

-شرکت در کلاسهای تجزیه و تحلیل ردیف استادهومان اسعدی از سال 93 تا 94

-شرکت در کلاسهای استاد شریف لطفی برای آفرینش و و سرایش از سال 94 تا کنون

 

 

آموزش دف  - آموزش تار - آموزش سه تار آموزش پیانو - آموزش گیتار آموزش آواز - آموزش سنتور - ارف - باله کودکان - نقاشی کودکان - آموزشگاه موسیقی  -  آموزشگاه موسیقی غرب تهران