جبار نظری زنوز

نمایشگاه های انفرادی و گروهی در گالرهایی چون .........
‏‎بر پايي نمايشگاه گروهي سال ٧٦ تبريز خانه فرهنگ
‏‎برپايي نمايشگاه انفرادي فرهنگسراي تبريز سال ٨٠
‏‎نمايشگاه گروهي سال ٨٧ فرهنگسرا
‏‎نمايشگاه انفرادي خانه فرهنگ گالري استاد ياسمي سال ٨٨
‏‎نمايشگاه انفرادي انفرادي گالري خاقاني تبريز ٨٩
‏‎نمايشگاه انفرادي خانه هنرمندان تبريز ٨٩
‏‎نمايشگاه اتفرادي گالري استاد ياسمي ٩٠
‏‎نمايشگاه انفرادي گالري خاقاني ٩٠
‏‎نمايشگاه انفرادي گالري هنر خانه هنرمندان٩١
‏‎نمايشگاه گروهي هنر ايران تهران ٩٢
‏‎نمايشگاه انفرادي هنر ايران تهران ٩٢
‏‎نمايشگاه گروهي برج ميلاد ٩٣
‏‎نمايشگاه گروهي منتخب آبرنگ ارشاد سعادت اباد ٩٢
‏‎نمايشگاه گروهي هنر ايران ٩٣
‏‎نمايشگاه گروهي هنر ايران٩٣
‏‎نمايشگاه گروهي فرهنگسراي اشراق ٩٥
نمايشگاه گروهي گالري عقيلي ٩٤
‏‎نمايشگاه گروهي گالري كمال الدين بهزاد ٩٥
‏‎نمايشگاه گروهي فرشته ها گالري هنر ايراني ٩٥
‏‎نمايشگاه گروهي عقيلي شهرك غرب ٩٥
‏‎نمایشگاه انفرادی با نام "آستر" گالری والی ۹۵
‏‎نمایشگاه گروهی در گالری هنر ایران  ۹۵
‏‎نمایشگاه گروهی درن گالری شیث ۹۵
‏‎نمايشگاه گروهي گاللري كيارش ٩٥
‏‎نمايشگاه گروهي گالري كيارش ٩٦
نمايشگاه گروهي گالري شيث٩٦
نمايشگاه گروهي گالري شهريار تبريز ٩٦
نمايشگاه گروهي گالري استاد ياسمي تبريز ٩٦
نمايشگاه گروهي گالري مهرو ماه ٩٦
نمايشگاه گروهي گالري شيث ٩٧
نمايشگاه گروهي گالري ماركي تركيه ٩٧
نمايشگاه گروهي گالري سما  پيشكسوتان نقاشي ٩٧
نمايشگاه گروهي گالري ايريك ٩٧
‏‎داشتم. .
‏‎وركشاپهاي ابرنگ و اكروليك در خانه هنرمندان-فرهنگسراي اشراق-كمال الدين بهزاد -گالري ماه مهر و هنر ايراني.....
شركت در فستيوال نقاشي جمهوري خودمختار نخجوان.  ٩٧
نمايشگاه انفرادي گالري اريك ٩٧
نمايشگاه انفرادي گالري شيث
نمايشگاه گروهي گالري ٢٩ بهمن تبريز ٩٧
نمايشگاه انفرادي گالري شيث ٩٧
چاپ اثر ابرنگ در دوسالانه شهر هشتم ٩٤
نمايشگاه گروهي تبريز ياسمي همدلان ٩٧