ساناز معرفت

دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته معماری منظر

مدرس معماری برای کودکان – کانون فرهنگی تربیتی قدس-کانون فرهنگی
تربیتی شهران-مجموعهی فرهنگی خرمشاد جنت آباد

کار در جهت آموزش هنر و پرورش خلاقیت کودکان-کار با رنگ-ساختن 
ماکت با انواع متریالها و افزایش ذوق هنری کودکان

 

به طور تخصصی از سن 14 سالگی نقاشی در سبک سیاهقلم-ابستره- هایپررئال به سبک پرداز کار کرده و هماکنون در حال 
انجام کار حرفهای به سبک آبرنگ میباشند