فهیمه محمد دوست

فهیمه محمد دوست.

دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشگاه هنر تهران.

کارشناسی ارتباط تصویری .

دیپلم نقاشی.

مربی هنر کودک.

ده سال سابقه کار با کودکان عادی و استثناییو

گذراندن دوره های تربیت مربی هنر کودک در دانشگاه تهران.

مشاور دپارتمان تربیت مربی هنر کودک دانشگاه هنر تهران.

هنرجوی دوره های فکر پروری و خلاقیت کودک در دانشگاه تهران.