مریم ناصری نصب

مریم ناصری نسب 

متولد 1362 فوق لیسانس نوازندگی پیانو از کنسرتوار ملی ارمنستان 

سال 2002 هنرجوی مدرسه ی موسیقی سایت نوا زیر نظر استاد هاسمیک انچکاریان 

سال 2005 ورود به کنسرتوار در رشه ی نوازندگی پیانو

سال2013 پایان دوره ی فوق لیسانس

سال 2015 ورود به دوره ی دکترای پداگوگی موسیقی 

از سال 2015 تحقیقات گسترده ای را بر روی متد های اموزشی شروع کرده و در مستر کلاس های زیادی شرکت میکند

از سال 2005  تاکنون مشغول به تدریس پیانو زیر نظر اساتید خود میباشد