تار

سازهای ایرانی
سازهای کلاسیک
سازهای دیگر
آوازها
سازهای کودک

تار

تاریخچه

تاراز سازهای زهی مضرابی مقید است که درساخت ان از چوب، پوست، استخوان، زه و فلز استفاده میشود و طول کلی ان حدود نود و پنج سانتیمتراست. اگرچه در گذشتهای دور نامی از ان نبرده شده است ولی ازحدود دویست سال پیش تار یکی ازسازهای اصلی موسیقی ایران بودهاست.نوازنده ی تار ایرانی درحالت نشسته تاررا به صورت افقی روی ران پا قرارمیدهد بطوری که دسته ی تارطرف چپ کاسه ی طنینی طرف راست نوازنده قرارمیگیرد. نوازنده سرانگشتهای دست چپ را روی دستهایی که درطول دسته ی تار بسته شده اند حرکت میدهد و بامضرابی که دردست راست دارد به سیم ها زخمه میزند.

ساختار فیزیکی

کاسه ی طنینی: کاسه ی طنینی ازچوب یک تکه در دو حجم توخالی تقریبا گلابی شکل یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر تشکیل شده و یکطرف دهانه انها با است. قسمت بزرگتر را کاسه وقسمت کوچکتر را نقاره میگویند.بر روی دهانه ی باز کاسه ونقاره پوست میکشند و خرک بروی پوست کاسه قرارمیگیرد. جنس چوب کاسه ها معمولا از چوب درخت توت تهیه میشود.
پوست:  پوست تار ازقسمت نازک پوست چهارپایانی مانند بز و بره انتخاب میشود.
خرک:خرک معمولا ازجنس استخوان است و در روی دسته و شیطانک به طول تقریبی پنج سانتیمتروارتفاع  دو سانتیمتر ساخته میشود که با دوپایه ی کوچک خود روی پوست کاسه قرار میگیرد و سیم ها هریک جداگانه از درون شیارهای کم عمقی که برسطح خرک ایجاد شده اند عبور میکنند.
دسته: دسته ی تار از چوبهای سخت مانند گردو یا توت به صورت لوله ای توپر به طول تقریبی 50وقطرتقریبی4 سانتیمتر ساخته میشود که ازطرف جلو صاف برش خورده و ازطرف پشت نیم دایره است و دستان ها با فواصل معین روی ان بسته میشوند.در طرفین طول دسته دو رشته نوار ازجنس استخوان کار میگذارند که هم به زیبایی دسته کمک میکنند وهم مانع فرسایش چوب دراثرتماس زیاد انگشتها میشوند.دسته ی تار از یکطرف به نقاره واز طرف دیگر به سرپنجه ی تار متصل است.
سرپنجه: سرپنجه یا جعبه ی کوک جعبه ی کوچک توخالیست که درابتدای طول دسته قرار گرفته و ازجنس چوب کاسه هاست و به تعداد سیم های تار شش گوشی روی ان قرار دارند.
گوشی ها: تار 6عدد گوشی ازجنس چوب به تعداد سیم های سازدارد که به صورت میخ درشت سرپهن ساخته میشود.قسمتی که هنگام کوک کردن با دست چپ نوازنده به چپ و راست گردانده میشود پهنتر است و بیرون سرپنجه قرار دارد و قسمتی که یک سر سیم به دور ان پیچیده میشود باریکتر است وداخل فضای خالی سرپنجه قرار دارد..
شیطانک: قطعه استخوان باریک وکم ارتفاعی به عرض دسته ی تار و به ارتفاع 2میلیمتر است که بین دسته و سرپنجه قرارگرفته و دارای شیارهای کم عمقی است که سیم ها هریک ازدرون یکی ازاین شیارها میگذرند و به طرف گوشی میروند.
دستان ها: امروزه بطورمعمول 28دستان بروی دسته ی تاربسته میشوند که جنس انها از زه یا نخ نایلون است.هردستان را درفواصل معین چهار یا سه دور دوردسته ی تار میبندند و ان را گره میزنند بطوریکه گره ها درشیاری که در سطح بالایی طول دسته ایجاد شده اند قراربگیرد.محل دستان بروی دسته ثابت نیست ودر دستگاه های مختلف بعضی دستان ها تا حدی حرکت داده میشوند.
سیم گیر: قطعه ای است کوچک ازچوب یا استخوان که در انتهای بدنه ی کاسه نصب شده و دارای شیارهایی است که حلقه ی تابیده شده یا گره یکسر سیم به ان می افتد.
تعداد و جنس سیم ها: تارایرانی دارای 6سیم ازجنس فلز باقطرهای مختلف است که بطور معمول سیم های اول و دوم (فلزی سفیدرنگ) به قطر0/18 تا0/20و سیم های سوم و چهارم (زرد ازجنس برنج) به قطر 0/18 تا 0/22دو به دو با یکدیگر همصدا کوک میشوند.سیم پنجم و  اخوان (فلزی سفیدرنگ)با قطر کمتر همصدا سیم های اول دوم و سیم ششم سیم بم(فلزی زردرنگ)با قطر 0/38 یک اکتاو بم تر ازسیم    های اول و دوم کوک میشوند.
وسعت: وسعت معمول صدای تار نزدیک به سه اکتاو است
کوک سیم ها: کوک دست باز سیم های شش گانه به صورت چهارم پایین رونده و اکتاو است.کوک سیم ها بنابر نیاز نوازنده  میتواند تغییرکند.معمولا در اجرای مقام های دوازده گانه ی موسیقی ملی سیم های پنجم و ششم کوک متغیری دارند.
کلید نت نویسی: نت نویسی تار با کلید سل خط دوم  حامل است.
مضراب: مضراب قطعه ای است فلزی معمولا ازجنس برنج به طول تقریبی 3تا4 سانتیمتر و نیمی از طول ان که دردست  نوازنده جای میگیرد با موم پوشیده شده است.  

آموزش دف  - آموزش تار - آموزش سه تار آموزش پیانو - آموزش گیتار آموزش آواز - آموزش سنتور - ارف - باله کودکان - نقاشی کودکان - آموزشگاه موسیقی  -  آموزشگاه موسیقی غرب تهران

کلیپ 1
کلیپ 2
کلیپ 3
کلیپ 4